Regulamin konkursu #nadBałtyk jechać chcę!

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „#nadBałtyk jechać chcę!” (dalej również: Konkurs) i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny jest Muzeum Mydła sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Bydgoszczy (dalej również: Organizator). 2. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora.

§2 Przedmiot i cel konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem najciekawszych i najoryginalniejszych, wedle subiektywnego odczucia Organizatora, zdjęć przedstawiających wakacyjną atmosferę.

§3 Czas trwania konkursu

1. Konkurs twa od 12.08.2019 do 18.08.2019 do godziny 23:59.

§4 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikami konkursu mogą być: a. osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,

b. posiadające adres mailowy oraz będące autorem nadesłanego maila,

c. przestrzegające niniejszy regulamin.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin i znajomi.

3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

4. Przystępując do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail) na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści zgłoszenia w obrębie kanałów Social Media marki Bydgoska Wytwórnia Mydła.

5. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie.

§5 Zasady konkursu

1. Konkurs polega na wysłaniu mailem przez Uczestnika zdjęcia przedstawiającego o tematyce wakacyjnej (dalej również: „Praca Konkursowa”).

2. Zdjęcie, o którym mowa w ust. 1 powyżej powinno spełniać następujące wymagania - rozmiar pliku do 1 MB, format: PNG, GIF, JPG

3. Zdjęcie należy przesłać na adres mailowy: bydgoskawytworniamydla@gmail.com w terminie trwania konkursu.

4. W tytule wysyłanego maila należy wpisać: #nadBałtyk jechać chcę!

5. Zdjęcie należy przesłać z podpisem autora oraz zgodą na zamieszczenie w mediach społecznościowych zdjęcia, o ile zostanie ono nagrodzone jedną z 3 nagród od Organizatora.

a. Zgoda na zamieszczenie zdjęcia: „Wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęcia mojego autorstwa na portalach społecznościowych marki Bydgoska Wytwórnia Mydła oraz stronach administrowanych przez Organizatora”.

6. Zakazane jest zgłaszanie zdjęć o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność, lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne), jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym. Organizator ma prawo usuwać Prace Konkursowe, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§6 Nagrody

1. W konkursie przewidziane są następujące nagrody:

a. 1 miejsce: weekend dla maksymalnie 5 osób w terminie 6-8 września w apartamencie w pensjonacie Przy Rozlewisku (link) oraz mini zestaw kosmetyków.

b. 3 nagrody specjalne w postaci zestawy kosmetyków #nadBałtyk w torbaczu.

2. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie, w tym w szczególności nie podlegają wymianie na kwoty pieniężne. Prawo do Nagrody przysługujące Laureatowi Konkursu nie jest zbywalne.

3. Wyboru dokonuje powołane przez Organizatora jury. Nie ma możliwości odwołania się od decyzji jury.

§7 Ogłoszenie wyników

1. Opublikowanie osób nagrodzonych w konkursie „#nadBałtyk jechać chcę!” odbędzie się 19.08.2019 r. na Stronie Internetowej oraz portalach społecznościowych Organizatora, na co Uczestnicy wyrażają zgodę poprzez zaakceptowanie i dołączenie oświadczenia zawartego §5 pkt. 5a.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i innych informacji o Laureatach Konkursu w ramach Serwisu, na co Laureat Konkursu wyraża niniejszym zgodę.

3. Po opublikowaniu Listy Laureatów zgodnie z ust. 1 powyżej nastąpi weryfikacja danych osobowych Laureatów Konkursu oraz wysłanie Nagród, w sposób wskazany poniżej w §6 Regulaminu.

§8 Weryfikacja danych laureatów i wydanie nagród

1. Weryfikacja danych osobowych Laureatów Konkursu nastąpi w sposób opisany w niniejszym paragrafie.

2. W terminie 2 (dwóch) dni od daty Ogłoszenia Wyników zgodnie z §7 ust. 1 Regulaminu, Organizator skontaktuje się z każdym z Laureatów Konkursu, za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail w celu:

a. poinformowania Laureata Konkursu o przyznaniu Nagrody;

b. ustalenia niezbędnych danych Laureata Konkursu w postaci: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu;

c. poinformowania Laureata Konkursu o sposobie i zasadach wydania Nagrody;

3. Każdy Laureat Konkursu, w przypadku skontaktowania się z nim przez Organizatora w celu przyznania Nagrody, zobowiązany jest podać prawidłowe dane osobowe i teleadresowe, o których mowa w ust. 2 lit. b. powyżej, niezbędne do wydania Nagrody. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, zmiany podanego adresu do korespondencji lub zmiany innych danych niezbędnych do doręczenia Nagrody, Laureat Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora.

4. Nagrody zostaną wysłane każdemu Laureatowi Konkursu, po podaniu przez niego wszystkich koniecznych danych. Laureat Konkursu zobowiązany jest do podania wszystkich koniecznych danych, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Organizatora zapytania o podanie danych.

5. Po potwierdzeniu przez Laureata Konkursu danych Organizator wyśle Laureatowi Konkursu przyznaną Nagrodę przesyłką kurierską, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty Ogłoszenia Wyników Konkursu.

6. Nagroda zostanie wysłana wyłącznie na wskazany przez Laureata Konkursu adres, mieszczący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7. W przypadku, gdy Laureat Konkursu poda błędne lub nieprawdziwe dane, a przesyłka wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres Nagroda zostanie zwrócona Organizatorowi, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Laureata Konkursu.

§9 Prawa autorskie

1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Prace Konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich praw majątkowych i osobistych.

2. Uczestnik Konkursu akceptując Regulamin, oświadcza, że:

a. przysługują mu prawa autorskie do każdego utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartego w Pracy Konkursowej w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu przez Uczestnika, w tym w szczególności udzielenia licencji, o której mowa w ust. 3 poniżej oraz zawarcia z Organizatorem umowy, o której mowa w ust. 9 poniżej;

b. zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich;

c. przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej nie są przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich;

d. wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie przez Organizatora swojego wizerunku i/lub wizerunku osób będących na zdjęciu w ramach Pracy Konkursowej na czas nieokreślony na polach eksploatacji.